Detaljerad information om behandling av personuppgifter

När vi hanterar personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
 • Beställningsuppgifter
 • Faktureringsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Uppfyllande av avtal.
Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman.
Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.
Hantera beställningar
 • Beställningsuppgifter
 • Faktureringsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera beställningar av varor och tjänster.

Uppfyllande av avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman.
Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera beställningen och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners
 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Besvara frågor och tillhandhålla kundservice
 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Kommunikation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor och för att tillhandahålla kundservice. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.
Kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.
Kommunicera erbjudanden i olika kanaler
 • Användargenererade uppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Tekniska uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden till dig.

Samtycke.
Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte.
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten
 • Beställningsuppgifter
 • Faktureringsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Tillhandahålla nyhetsbrev
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla vårt nyhetsbrev när du registrerat har dig för nyhetsbrevet. Personuppgifter sparas för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet.
Följa upp och utvärdera verksamheten
 • Identitetsuppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Utveckla och förbättra verksamheten
 • Identitetsuppgifter
 • Beställningsuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Dokumentera verksamheten
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten. Personuppgifter sparas, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte.
Genomföra event och andra aktiviteter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra eventet eller aktiviteten. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och för en tid om upp till 13 månader därefter räknat från tidpunkten aktivitetens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera aktiviteten, samt för planering av eventuella framtida aktiviteter. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Genomföra enkätundersökningar
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen och våra digitala kanaler
 • Användargenererade uppgifter
 • Tekniska uppgifter
Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte. För information om hur länge dina personuppgifter sparas för detta syfte, se vår information om användning av kakor. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats
 • Tekniska uppgifter
Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte. För information om hur länge dina personuppgifter sparas för detta syfte, se vår information om användning av kakor. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet.
Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister och för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse rörande en medarbetare. Personuppgifter sparas till dess medarbetaren anmäler annat, dock längst till och med det datum medarbetarens anställning eller uppdrag avslutats.
Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet
 • Samtliga berörda kategorier av personuppgifter.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system. Personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till respektive berört ändamål med behandlingen. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen. Personuppgifter i säkerhetskopior sparas under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för säkerhetskopieringen.
Hantera och bemöta rättsliga krav
 • Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som det är nödvändigt för att hantera det rättsliga kravet i det enskilda fallet.
Uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.
Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har. Personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet som vi har och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

När vi delar personuppgifter

Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Mottagare Ändamål Personuppgifter Rättslig grund
Koncernbolag Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten
 • Faktureringsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.
Externa personer Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.

Övriga mottagare

Ändamål Rättslig grund
Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten

Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller försäljningen.
Hantera och bemöta rättsliga krav

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Uppfylla rättsliga skyldigheter

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.
Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.
Svara på en förfrågan

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågan.
Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.
Skydda och garantera säkerheten för vår personal

Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighet.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Kontakta oss

  Meny